អុីម៊ែល
លេខទូរស័ព្ទទាក់ទង

061 996799

ទំនាក់ទំនង

ផ្ទះលេខ​​ 777, ផ្លូវ 1015, សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខ័ណ្ឌសែនសុខ
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ទូរស័ព្ទ: 061 996799
អុីម៊ែល: info@bppclinic.com
វិបសាយ: www.bppclinic.com
Facebook:https://www.facebook.com/bppclinic/

 

ទំរង់ ទំនាក់ទំនង
ទំនាក់ទំនង តាមផែនទី
គ្លីនិកកុមារបាយ័នភ្នំពេញ

ផ្ទះលេខ​​ 777, ផ្លូវ 1015, សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខ័ណ្ឌសែនសុខ
រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ទូរស័ព្ទ: 061 996799
អុីម៊ែល: info@bppclinic.com
វិបសាយ: www.bppclinic.com
ទំព័រហ្វ៊េសប៊ូក: https://www.facebook.com/bppclinic/

Web Design: CITA