អុីម៊ែល
លេខទូរស័ព្ទទាក់ទង

061 996799

គ្លីនិក បាយ័នភ្នំពេញ សូមស្វាគមន៍!

មន្ទីរសំរាកព្យាបាលជំងឺកុមារបាយ័នភ្នំពេញ
សញ្ញាប័ត្រវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសខាង  ជំងឺកុមារ​​  និង  ទារក

គ្លីនិកបាយ័នភ្នំពេញជាគ្លីនិកកុមារដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការផ្តល់ជូននូវសេវាដែលមានគុណភាពដើម្បីបំពេញតម្រូវការថែរក្សាសុខភាពរបស់កុមារ ។

គោលដៅរបស់យើងគឺបំពេញតម្រូវការរបស់អតិថិជន ប្រសិទ្ធភាពព្យាបាលខ្ពស់ អនាម័យស្អាត សេវាកម្មល្អ បុគ្គលិកសុភាពរាបសា មានសមត្ថភាព និង យកចិត្តទុកកម្រិតខ្ពស់បំផុតដល់កុមារ ។

សុខភាពកូនរបស់អ្នកគឺ ជាក្តីបារម្ភខ្ពស់បំផុតរបស់យើងខ្ញុំ

Web Design: CITA